Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld, van toepassing zijn. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Gebruik van deze internetsite

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op onze website is echter bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij (Confius B.V.) streven ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

Wanneer wij hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden aanbieden, betekent dit niet dat Confius B.V. de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Confius B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Confius B.V. niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Confius B.V. of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Confius B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Confius B.V. is het niet toegestaan links naar website van Confius B.V. weer te geven.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Confius B.V. zendt, is niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Confius B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Wijzigingen

Confius B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

Copyright© 2024 Confius B.V.